Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

Regulamin sprzedaży

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;  
 2. "Sprzedawcy" - należy przez to rozumieć Wiktorię Jakubowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Color Trend Wiktoria Jakubowska  z siedzibą w Plewiskach (62-064) przy ul. Jarzębinowa 4/4 o nadanych numerach NIP 7773358718 oraz REGON 385543699 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;
 3. "Kliencie" lub zamiennie "Kupującym" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność
  do czynności prawnych;
 4. "Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;  
 5. "strona www" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem mozaikistyle.pl stronę za pośrednictwem, której sprzedaje on produkty znajdujące się w jego ofercie;
 6. "koszyku" - należy przez to rozumieć składnik strony www, który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;  
 7. "Konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 c.;  
 8. "k.c." - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  
 9. "Ustawie o prawach konsumenta" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta;  

Dział II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem strony www,
  w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.  
 2. Regulamin jest dostępny na stronie mozaikistyle.pl dla każdego użytkownika Internetu,
  w tym dla każdego Kupującego.  
 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony www na zakup wybranego produktu oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c. oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Klient dokonuje zamówienia produktu w następujący sposób:
 2. poprzez formularz dostępny na stronie www,
 3. emailem na adres dostępny na stronie www,
 4. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie www
  w zakładce Kontakt.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 
 6. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie www przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie www nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Dział IV. Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej "sztuki" danego produktu jest podana na stronie www obok produktu. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie www, stosownie do pkt 1 powyżej, zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.
 3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 6. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (GLS, DPD, INPOST).
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dział VI. Rozwiązanie umowy

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na określony produkt i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta niemającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy.

 

 Dział VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. b) żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązana wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca,
  w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę. Reklamację można złożyć w dniu dostawy (w obecności osoby dostarczającej zamówienie lub kuriera) lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: BIURO.COLORTREND@GMAIL.COM
 7. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
 8. numer zamówienia lub umowy wraz z jego datą,
 9. opis problemu będącego podstawą reklamacji,
 10. dane Klienta,
 11. jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie.
 12. Reklamacja może być również przesłana listownie na adres Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 14. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy Klienta nie będą uwzględniane.
 15. Przesyłki zwrotne wysyłane na adres Sprzedawcy bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

Dział VIII. Przepisy dotyczące konsumentów.

 1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.  
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9 i punkcie 10 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 5. dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy.
 6. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Color Trend Wiktoria Jakubowska ul. Jarzębinowa 4/4 62-064 Plewiska z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: BIURO.COLORTREND@GMAIL.COM
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres: Color Trend Wiktoria Jakubowska ul. Jarzębinowa 4/4 62-064 Plewiska -z dopiskiem „Zwrot i numer zamówienia”. Konsument może również zwrócić rzecz w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Konsument samodzielnie ponosi koszt zwrotu towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi koszt towaru, bez kosztów transportu.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku  umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy w przypadku umów o świadczenie usług.

Dział IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Stolarnią;.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.  
 7. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu które:  
 8. stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,  
 9. zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział X. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcę oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji Umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku
  z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 6. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem

Dział XI. Postanowienia końcowe.

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do strony www Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.  
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.  
 3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę
  w ramach jego systemu teleinformatycznego.
 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.  
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Stolarnią zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 8. Regulamin wchodzi w życie z opublikowania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl